Tên hiển thịKích thướcLoại fileNgày đăngChi tiếtDownload
Mẫu số: 04/TNDN Thuế TNDN - Dùng cho trường hợp tính thuế theo tỷ lệ % trên Doanh thu845 KBxls03-09-2015Chi tiếtDownload
Mẫu số: 03-5/TNDN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN835 KBxls03-09-2015Chi tiếtDownload
Mẫu số 03 - Quyết toán thuế TNDN 855 KBxls03-09-2015Chi tiếtDownload
TK 02 - Thuế TNDN bất động sản840 KBxls03-09-2015Chi tiếtDownload
Mẫu số: 07 /GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 151 /2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) Chuyển đổi khai thuế GTGT34 KBdoc03-09-2015Chi tiếtDownload
Thông tư 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế 279 KBdoc03-09-2015Chi tiếtDownload
Công văn 7850 hướng dẫn QTT TNCN năm 2014 và cấp MST cho NPT258 KBdoc03-09-2015Chi tiếtDownload
Công văn 1527 quyết toán thuế TNCN năm 2014 và cấp MST NPT98 KBdoc03-09-2015Chi tiếtDownload
THÔNG TƯ 219 -2013 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng 644 KBdoc03-09-2015Chi tiếtDownload
Công văn 2616/TCT-CS V/v phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập1,877 KBdoc03-07-2015Chi tiếtDownload
Thong ke