Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

09/07/2015 09:09

Trước đó, chúng ta đã được tìm hiểu qua về Kế toán mua hàng và công nợ phải trả, hôm nay Kế toán đức minh xin chia sẻ tới bạn về "Kế toán bán hàng và công nợ phải thu".
Nội dung:

• Nguyên tắc hạch toán

- GHi nhận doanh thu -> ghi nhận chi phí bán hàng tương ứng

- Ghi nhận doanh thu khi thỏa mẫn đồng thời 5 điều kiện:

+ DN đã trao phần lớn rủi ro, lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm, hành hóa cho người mua

+ DN không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa, quyền kiểm soát hàng hóa

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn

+ Doanh thu đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ việc bán hàng 

+ Xác định được chi phí liên quan

- hàng đổi hàng tương tự bản chất -> khoogn ghi nhận doanh thu

- Theo dõi từng loại doanh thu, chi tiết các khoản giảm trừ doanh thu -> xác định doanh thu thuần của từng loại doanh thu từng mặt hàng -> quản trị doanh nghiệp và lập báo cáo tài chính.

• Mô hình hóa hoạt động bán hàng và công nợ phải thu

• Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng

• Kế toán bán hàng trên PMKT
 - Phân hệ kế toán bán hàng trên PMKT

Phần mềm kế toán ở đây mà đức minh chia sẻ là phần mềm kế toán misa. Đây là phần mềm phổ biến dễ sử dụng, để biết hơn về phần mềm này mời bạn tham khảo khóa học phần mềm kế toán misa.

- Quy trình xử lý bán hàng trên PMKT

- Thiết lập danh mục sử dụng trong quản lý bán hàng

- Các chứng từ đầu vào liên quan

+ Đơn đặt hàng

+ Hóa đơn Bán hàng

+ Phiếu giao hàng

+ Phiếu nhập hàng bán trả lại

+ Chứng từ phải thu công nợ 

- Nhập chứng từ vào PMKT

- Xem và in báo cáo kế toán bán hàng
 

Thong ke