Khái niệm kế toán là gì và sự khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị

22/01/2016 16:26

1. Định nghĩa:

Kế toán là việc thu thập, tổng hợp, xử lý và phân tích các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong kỳ, từ đó lập chứng từ kế toán

Kế toán tiến hành các bước ghi sổ kế toán dựa vào các chứng từ đã được lập. Sau đó tiến hành tổng hợp tất cả các thông tin từ các sổ và lập các báo cáo dựa trên thông tin đó theo đúng như quy định của Nhà nước (lập các Báo cáo tài Chính và báo cáo Quyết toán thuế) và lập báo cáo theo yêu cầu quản lý của Ban tổng Giám đốc công ty ( lập báo cáo quản trị nội bộ doanh nghiệp).

2. Phân biệt sự khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị

Kế toán tài chính:

-      Đối tượng sử dụng: Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài doanh nghiệp; Tổng cục thuế

-      Nguyên tắc:  Có tính bắt buộc, tuân theo quy định của pháp luật

-      Mục đích: Giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm.

-      Các báo cáo chủ yếu:   - Bảng cân đối kế toán

- Bảng báo cáo kết quả kinh doanh

- Lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính

         - Kỳ báo cáo: báo cáo theo tháng, quý , năm

Kế toán quản trị:

-      Đối tượng sử dụng: Các cá nhân, bộ phận trong nội bộ doanh nghiệp

-      Nguyên tắc: Tự xây dựng,không bắt buộc, linh hoạt theo từng yêu cầu cụ thể.

-      Mục đích: Giúp các thành viên ban quản trị đưa ra các kế hoạch, chiến lược cho doanh nghiệp trong tương lai

-      Các báo cáo chủ yếu: - Báo cáo doanh thu bán hàng

-      Báo cáo tình hình công nợ

-      Báo cáo hàng tồn kho chậm lưu chuyển, lỗi thời...

-      Báo cáo dòng tiền thu vào và chi ra

-      Báo cáo công nợ phải thu vào và chi ra

-      Báo cáo công nợ phải thu quá hạn, đến hạn

-      Báo cáo công nợ phải trả

-      Báo cáo phân tích biến động doanh thu và chi phí

-      Kỳ báo cáo: Ngày, tuần, tháng, quý,...

Thong ke