Thủ tục khai thuế môn bài theo năm

26/01/2016 15:27

Thủ tục: Khai thuế môn bài theo năm

- Trình tự thực hiện:

+ Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với trường hợp NNT đang kinh doanh)

Trường hợp người nộp thuế hoặc đơn vị trực thuộc của người nộp thuế bắt đầu kinh doanh, thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

+ Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

+ Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.

- Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý NNT hoặc qua hệ thống bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Tờ khai thuế môn bài, mẫu số 01/MBAI

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/ Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế quản lý trực tiếp

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Tờ khai thuế môn bài

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

+ Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

Các bạn muốn học cách lập báo cáo quyết toán thuế cuối năm thực hành trên phần mềm HTKK bằng hóa đơn thực tế, có thể tham gia lớp "Học thực hành kế toán thuế"

Thong ke