Tìm hiểu về chi phí sản xuất

CHi phí sản xuất là gì? Và việc phân loại chi phí sản xuất mang lại lợi ích ra sao?

Sơ đồ kế toán tổng hợp

"Sơ đồ kế toán tổng hợp" sẽ giúp bạn nắm bắt nội dung các sơ đồ như sau: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, phải thu của khách hàng, khoản phải thu phải trả khác, nợ phải thu khó đòi.

Vì sao nên chọn học kế toán tại đức minh

Để tìm được trung tâm đào tạo kế toán tốt nhất là cả 1 vấn đề nan giải, và dưới đây là những lí do chúng tôi khuyên bạn vì sao nên học kế toán tại đức minh

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động, thử việc

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động, thử việc

Những sai sót trong hạch toán liên quan đến tiền mặt

Sai sót trong hạch toán liên quan đến tiền mặt sẽ gây ảnh hưởng tới các báo cáo liên quan, Việc nhìn nhận ra được những sai sót đó sẽ giúp cho kế toán có thể kiểm soát được dòng tiền một cách chính xác nhất.

Hướng dẫn lập bảng kê phiếu Nhập Xuất kho trên Excel

Hướng dẫn lập bảng kê phiếu Nhập Xuất kho trên Excel

Những định khoản cuối kỳ kế toán

Cuối mỗi kỳ kế toán, kế toán tổng hợp thực hiện một số bút toán kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh của kỳ đó. Khi thực hiện các bút toán kết chuyển phải tuân thủ đúng trình tự khi khai báo các bút toán kết chuyển trong các phần mềm kế tooán hoặc hạch toán bằng tay. Phải xác định đúng các tài khoản kế toán cần kết chuyển và kết chuyển sang tài khoàn nào.

Các bút toán đầu kỳ phải làm khi lên sổ sách kế toán

Các bút toán đầu kỳ phải làm khi lên sổ sách kế toán, Hướng dẫn kết chuyển lãi lỗ từ năm trước sang năm sau.

Kỹ năng kiểm tra sổ sách kế toán cần lưu ý

Kế toán khi bắt đầu với 1 công việc mới, việc đầu tiên là phải kiểm tra rà soát lại hệ thống sổ sách kế toán, tuy nhiên nhiều kế toán không biết phải bắt đầu từ đâu, kiểm tra sổ sách như thế nào và một đống khó khăn bắt đầu kéo đến..

Tài sản cố định đã hết khấu hao

Đối với các Tài sản cố định đã khấu hao hết ( Đã thu hồi đủ vốn ), nhưng vẫn còn sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì không được tiếp tục trích khấu hao.

Thong ke