Quy định mới nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp

22/03/2017 16:45

 

Kế toán quyết toán thuế TNDN luôn phải cập nhật các thông tin mới nhất về luật cũng như những chính sách mới áp dụng cho Công ty. Năm 2017, thuế thu nhập đã có những thay đổi, đấy là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây

 

– Công ty có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng: áp dụng thuế suất 17% từ 01/01/2017 – 31/12/2020. (Doanh thu này là doanh thu của năm trước liền kề)

– Cty khởi nghiệp: áp dụng TS 17% từ 01/01/2017 – 31/12/2020. (Tiêu chí xác định Công ty khởi nghiệp thực hiện theo quy định của Chính phủ)

 

Lưu ý thuế suất ưu đãi này không áp dụng đối với:

 

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản xã hội quy định tại Luật thuế TNDN), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu cơ, chuyển nhượng quyền khảo sát, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ sản xuất kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

Thu nhập từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ khai thác khoáng sản.

Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

– Cty có lãi từ chuyển nhượng bất động sản, công trình đầu tư, quyền tham gia dự án đầu tư (trừ chuyển nhượng quyền khảo sát, khai thác khoáng sản): được bù trừ với lỗ từ SXKD (trừ tình huống thu nhập từ sản xuất, kinh doanh của Công ty đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN) từ 01/01/2017 – 31/12/2020.

– Thu nhập của Công ty từ thực hiện công trình đầu tư mới cung cấp dịch vụ phần mềm được áp dụng TS 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày 01/01/2017 – 31/12/2020.

– Thu nhập của Tổ chức từ thực hiện công trình đầu cơ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước đã bán cho người đang thuê, bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ, ko bảo đảm an toàn cho người sử dụng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo Luật nhà ở: áp dụng TS 10% từ 01/01/2017 – 31/12/2020.

Công ty phải hạch toán riêng thu nhập của từng công trình đầu cơ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ để làm căn cứ hưởng ưu đãi thuế.

Danh mục những công trình đầu cơ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thuộc sở hữu Nhà nước đã bán cho người đang thuê được UBND cấp tỉnh lập, báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.

Theo “Dự thảo nghị quyết quy định biện pháp về thuế nhằm tháo dỡ gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh sự tăng trưởng của doanh nghiệp”.

 

Thong ke