Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn và mẫu hóa đơn điều chỉnh

13/05/2015 14:58

CTY CP SX & TMDV ĐỨC MINH                                Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                                                                                                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                                                                                     -------------------

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

 

 

 - Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 - Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị  định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 - Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

 

Hôm nay ngày 11 tháng 01 năm 2015, chúng tôi gồm có:

 

BÊN A (Bên Bán)    :     CTY CP SX & TMDV ĐỨC MINH

            Địa chỉ           :     HÀ NỘI

            Mã số thuế     :     9999999999

            Do (Ông/Bà)  :     NGUYỄN VĂN AAA .      Chức vụ: Giám đốc làm đại diện.

 

BÊN A (Bên Bán)    :     CTY TNHH TM - SX ABC

            Địa chỉ           :     HÀ NỘI

            Mã số thuế     :     8888888888

            Do (Ông/Bà)  :     NGUYỄN VĂN BBB .      Chức vụ: Giám đốc làm đại diện.

 

            Hai bên, thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn đã lập ngày 05/01/2015 Ký Hiệu DM/14P số 1231234  Trị giá 100.000.000 đồng. Lập hóa đơn điều chỉnh ngày 11/01/2015 Ký Hiệu DM/14P Số 1234567 điều chỉnh chỉ tiêu đã ghi sai, trị giá hóa đơn không thay đổi.

            Nguyên nhân : Sai chỉ tiêu Mã số thuế người mua

  • Nội dung trước khi điều chỉnh :

Mã số thuế : 8888888880

  • Nội dung sau khi điều chỉnh :

Mã số thuế : 8888888888

            Hai bên cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc lập hóa đơn điều chỉnh này.

            Biên bản này làm cơ sở để kê khai với cơ quan thuế, được lập thành 2 (hai) bản có giá trị như nhau, đính kèm hóa đơn trên.

 

                         Đại diện bên B (Bên Mua)                                      Đại diện bên A (Bên Bán)

 

 

 

 

Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                                     Ký hiệu: DM/14P
                                                            Liên 1: Lưu                                        Số:        1234567

                                                            Ngày 11 tháng 01 năm 2015

Đơn vị bán hàng: CTY CP SX & TMDV ĐỨC MINH
Mã số thuế: 9999999999
Địa chỉ: Hà Nội

Điện thoại:.................................Số tài khoản................

Họ tên người mua hàng......... .................................
Tên đơn vị: CTY TNHH TM - SX ABC
Mã số thuế: 8888888888
Địa chỉ: Hà Nội

Hình thức thanh toán:….CK………Số tài khoản…… …………..

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Điều chỉnh chỉ tiêu Mã số thuế người

3

4

5

6=4x5

 

 Mua cho hóa đơn đã lập có ký hiệu

 

 

 

 

 

 DM/14P số 1231234 đã lập ngày

 

 

 

 

 

 05/01/2015( Mã số thuế đã lập sai:

 

 

 

 

 

 8888888880)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Cộng tiền hàng:                                    …  …....

Thuế suất GTGT:   ....…… %  , Tiền thuế GTGT:                                 …………

Tổng cộng tiền thanh toán         ................
Số tiền viết bằng chữ:................................................

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)


(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

               

                                   (In tại Công ty ........................, Mã số thuế ………….......)

Ghi chú: 
- Liên 1: Lưu                     
- Liên 2: Giao người mua                    
- Liên 3:.....

Thong ke