Tìm hiểu về chi phí sản xuất

06/05/2015 14:17

Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản tiêu hao các nguồn lực về lao động và vật chất trong quá trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp trong 1 thời kì nhất định

Phân loại chi phí sản xuất:
Trong 1 doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) luôn phát sinh rất nhiều loại chi phí khác nhau về nội dung, tính chất, công dụng, vai trò.
Việc phân loại chi phí sản xuất sẽ thuận lợi cho việc hạch toán và quản lý chi phí. Việc phân loại chi phí được thực hiện bằng cách sắp xếp chi phí vào từng loại, nhóm khác nhau theo những đặc trưng nhất định.

- Phân loại chi phí theo yếu tố
là cách phân loại chi phí sản xuất chỉ căn cứ vào nội dung kinh tế ban đầu của các chi phí mà không tính đến công dụng cụ thể và địa điểm phát sinh của các chi phí đó và sẽ được chia thành 8 yếu tố:
+ nguyên liệu chính mua ngoài
+ vật liệu phụ mua ngoài
+ nhiên liệu, năng lượng mua ngoài
+ tiền lương cho tất cả các lao động trong doanh nghiệp
+ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bao gồm toàn bộ các khoản trích theo lương theo quy định hiện hành của tất cả các lao động trong doanh nghiệp
+ khấu hao tài sản cố định
+ các chi phí khác bằng tiền gồm tất cả các chi phí cho hoạt động sản xuất mà chưa được xếp vào các yếu tó trên
-> Áp dụng phương pháp này cho phép phân loại chi phí theo nội dung nguyên thủy của chi phí đồng thời cho biết quy mô chi tiêu trong 1 thời kì nhất định của doanh nghiệp, phương pháp này thường được dùng để lập dự toán chi phí sản xuất cho từng bộ phận và toàn doanh nghiệp.
- Phân loại chi phí theo khoản mục
là phương pháp phân loại chi phí căn cứ vào công dụng cụ thể và địa điểm phát sinh các loại chi phí mà không xem xét đến nội dung kinh tế ban đầu của các chi phí tức là không kể chúng được mua ngoài hay tự sản xuất. 

Theo phương pháp này chi phí sản xuất bao gồm 11 khoản mục sau đây:
+ nguyên liệu chính dùng vào sản xuất trực tiếp ra sản phẩm
+ vật liệu phụ dùng để sản xuất ra sản phẩm
+ nhiên liệu, năng lượng dùng vào sản xuất trực tiếp ra sản phẩm
+ tiền lương công nhân sản xuất trực tiếp ra sản phẩm
+ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của công nhân trực tiếp sản xuất
+ chi phí sử dụng máy móc thiết bị sản xuất trực tiếp
+ chi phí quản lý phân xưởng
+ chi phí ngoài sản xuất
-> Áp dụng phương pháp này cho biết kết cấu của chi phí sản xuất theo công dụng và mục đích cụ thể của chúng vì thế nó cung cấp thông tin quan trọng giúp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Phân loại chi phí theo phương pháp tính chi phí vào giá thành sản phẩm.

Là phương pháp phân loại chi phí dựa vào đặc điểm tính toán, tập hợp các chi phí đó vào giá thành sản phẩm. Theo cách phân     loại này chi phí sản xuất gồm 2 loại sau:

+ Chi phí trực tiếp

 Gồm những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc sản xuất từng loại sản phẩm cụ thể, chúng được tính toán trực tiếp vào giá thành từng loại sản phẩm thông qua định mức và tiêu chuẩn:

+) Nguyên liệu chính dùng vào sản xuất.

+) Vật liệu phụ dùng vào sản xuất.

+) Nhiên liệu dùng vào sản xuất.

+) Năng lượng dùng vào sản xuất.

+) Tiền công công nhân trực tiếp sản xuất.

+) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của công nhân trực tiếp sản xuất.

+) Chi phí sử dụng máy móc thiết bị.

+ Chi phí gián tiếp

Gồm những chi phí phát sinh không liên quan trực tiếp đến một loại s ản phẩm cụ thể nào mà có liên quan đến việc sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau. Trước khi tính toán vào giá thành từng loại sản phẩm cụ thể người ta tiến hành phân bổ các chi phí này theo tiêu thức thích hợp.

Những chi phí gián tiếp bao gồm:

+) Chi phí quản lý phân xưởng

+) Chi phí quản lý doanh nghiệp

+) Chi phí ngoài sản xuất 
Phương pháp phân loại chi phí theo khoản mục thường được áp dụng để lập kế hoạch giá thành đơn vị sản phẩm. 

Thong ke