Trình bày báo cáo thực tập như thế nào?

21/11/2016 18:06

Hình thức của báo cáo thực tập

 • Số trang: ND BCTT tối thiểu 20 trang, tối đa 70 trang ko nói phần phụ lục
 • Khổ giấy: A4 (210x297 mm)
 • In 1 mặt.
 • Chữ trong phần ND: kiểu chữ - font: Times New Roman, font size: 13
 • Canh lề: trái - left: 3,5 cm; phải - right: 2,00 cm; trên - top: 2,00 cm; dưới - botton: 2,00cm.
 • Dãn dòng 1,5
 • Trang số 1 khởi đầu sau phần Mục lục của BCTT
 • Đánh số trình tự các bảng, hình ảnh, bản đồ và ghi tên bảng ở đầu mỗi bảng.
 • Không sử dụng thanh tiêu đề trong BCTT

 

Qui định quy trình bố trí trong bài BCTT tốt nghiệp

 • Bìa ngoài: bìa cứng hay giấy pelure, khổ A4
 • Trình bày đủ những nội dung theo đề nghị
  • Tên đơn vị, tên trường, tên khoa
  • BCTT tốt nghiệp
  • Chuyên ngành
  • Tên DN sinh viên đến thực tập, tên cơ quan/công ty, nơi sv đến thực tập, liên hệ của cơ sở đấy.
  • Tên cán bộ chỉ dẫn (học vị)
  • Tên giảng viên theo dõi (học vị)
  • Tên sv thực tập, mã số sinh viên
  • Địa điểm, thời gian hoàn tất báo cáo
 • Lời cảm ơn
 • Nhận xét của người hướng dẫn
 • Mục lục

- Danh mục các bản đồ, bảng, ký hiệu, chữ viết tắt

 • Thuật ngữ

Nội dung Báo cáo thực tập

Chương 1: tổng quan về cơ sở thực tập, bao gồm:

 • Tên, địa chỉ
 • Lịch sử
 • Cơ cấu cty (phải vẽ lược đồ tổ chức)
 • Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi ngành nghề hoạt động
 • Quy mô, năng lực SXKD, DV...

Lưu ý: Cần ghi 1 Cách cô đọng và chính xác, không quá dài dòng, thường khoảng 2 trang giấy.

Chương 2: cơ sở lý thuyết: Trong chương này bạn đọc sẽ Trình bày tóm tắt cơ sở lí thuyết dùng để khắc phục vấn đề

Chương 3: Nội dung nghiên cứu

 • Trình bày công việc
 • Phương thức làm việc
 • Trình tự thực hiện, tỉ dụ như: lập kế hoạch, phê duyệt kế hoạch thực tập
 • Kết quả đạt được
 • Kết quả khảo sát, thu thập tài liệu tại thực tế
 • Tìm hiểu và xử lí số liệu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

 • Những điểm thích hợp giữa ngành học với hoạt động thực tế của doanh nghiệp
 • các điểm chưa phù hợp giữa chương trình đào tạo của lĩnh vực học với hoạt động thực tế của DN
 • Đề nghị những biện pháp đổi mới ND chương trình

Phần kết luận và kiến nghị : phần này thường ko đánh số chương, là 1 phần riêng cuối báo cáo, khoảng 2 trang, gồm các nội dung:

Kết luận:

Tóm lược các ND đã thực hiện được trong công đoạn thực tập

Nêu tóm lược điểm tốt và cần tránh của vấn đề thực tập tại DN

Kiến nghị:

DN thực tập: SV kiến nghị với DN về chủ đề thực tập

Ý kiến bản thân sau khi hoàn thành BCTT tốt nghiệp

SV học hỏi được gì sau lúc hoàn tất chương trình thực tập tốt nghiệp?

Ước vọng của bản thân sau khi hoàn tất chương trình thực tập tốt nghiệp?

Thong ke