Giới thiệu các hàm Excel thường sử dụng trong kế toán

18/02/2016 11:31

Bài viết này, Kế toán Đức Minh xin giới thiệu một số hàm Excel thông dụng thường được sử dụng nhiều trong kế toán, góp phần giúp công việc của kế toán được thuận lợi hơn:
 
 
Hàm excel dùng trong kế toán
 
 1. HÀM SUM, AVERAGE
 • Cú pháp: =SUM( số 1, số 2,..., số n hoặc vùng dữ liệu)

Ý nghĩa: Tính tổng các giá trị

Ví dụ: =SUM(4,5,1) =>Kết quả = 10

 • Cú pháp: =AVERAGE(giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3,.....giá trị n hoặc vùng dữ liệu)

Ý nghĩa: Trả về trung bình cộng các tham số đưa vào hoặc của 1 vùng dữ liệu

Ví dụ: =AVERAGE(7,8,9) => Kết quả =8

 

 1. HÀM TÌM KIẾM (VLOOKUP)
 • V là viết tắt của Vertical có nghĩa là hang dọc (thẳng đứng). Lookup là tham chiếu, tìm kiếm. VLOOKUP nghĩa là tìm kiếm theo chiều dọc, theo cột
 • Cú pháp: = VLOOKUP (x, vùng tham chiếu, cột thứ n, 0)

Ý nghĩa: Lấy một giá trị (x) đem so sánh theo cột của vùng tham chiếu dể trả về giá trị ở cột tương ứng trong vùng tham chiếu (cột thứ n). 0: so sánh tương đối. 1: so sánh tuyệt đối

Chú ý:

 • Vùng tham chiếu: cột đầu tiên của tham chiếu phải bao phủ vừa đủ và toàn bộ các giá trị dò tìm.Luôn luôn phải để ở giá trị tuyệt đối.
 • Cột cần lấy đếm xem nó là cột thứ bao nhiêu trong bảng tham chiếu. Khi đếm phải đếm từ trái qua phải.

 

 1. HÀM IF
 • Cú pháp: =If(logical_test,[value_if_true],[value_if_false]) nghĩa là If(Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2).

Ý nghĩa: Hàm trả về giá trị 1 nếu điều kiện đúng, Hàm trả về giá trị 2 nếu điều kiện sai.

 

 1. HÀM SUMIF
 • Cú pháp: =Sumif(range,criteria,[sum_range]) nghĩa là Sumif(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng).

Ý nghĩa: Hàm này trả về giá trị tính tổng của các ô trong vùng cần tính thoả mãn một điều kiện đưa vào.

 

 1. HÀM AND VÀ OR
 • Cú pháp: =And( logical1,[logical2],…) nghĩa là And(đối 1, đối 2,..).

Ý nghĩa: Hàm này là Phép VÀ, chỉ đúng khi tất cả các đối số có giá trị đúng. Các đối số là các hằng, biểu thức logic.

 • Cú pháp: =Or( logical1,[logical2],…) nghĩa là Or(đối 1, đối 2,..).

Ý nghĩa: Hàm này là Phép hoặc, chỉ sai khi tất cả các đối số có giá trị sai.

 

 1. HÀM COUNTIF
 • Cú  pháp: =COUNTIF(range, criteria)

Trong đó:

Range: Vùng chứa điều kiện

Criteria: Điều kiện

Ý nghĩa: Hàm COUNTIF trong Excel dùng để đếm số ô thỏa mãn điều kiện (Criteria) trong phạm vi (Range).

 

 1. HÀM MIN, MAX
 • Cú pháp: =MIN (number 1, number 2,…)

Ý nghĩa: Trả về giá trị nhỏ nhất trong các giá trị number 1, number 2,…hoặc giá trị nhỏ nhất của cả 1 vùng Dữ liệu số

Ví dụ 1: MIN( 10,20,30) = 10.

 • Cú pháp: =MAX(number 1, number 2,…)

Ý nghĩa: Trả về giá trị lớn nhất của number 1, number 2,…hoặc giá trị lớn nhất của cả 1 vùng dữ liệu số

Ví dụ : MAX( 10,20,30)=30

 

 1. HÀM LEFT, RIGHT
 • Cú pháp: = LEFT(chuỗi, số ký tự muốn lấy)

Ý nghĩa: Tách lấy những ký tự bên trái chuỗi ký tự

Ví dụ: =LEFT(“Thanh Hue”,5) => Kết quả: = Thanh

 • Cú pháp: = RIGHT(chuỗi, số ký tự muốn lấy)

Ý nghĩa: Tách lấy những ký tự bên phải chuỗi ký tự

Ví dụ: =RIGHT(“Thanh Hue”,3) => Kết quả: = Hue

 

 1. HÀM SUBTOTAL
 • Cú pháp: SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,...)

Trong đó:

Function_num: là các con số từ 1 đến 11 (hay có thêm 101 đến 111 trong phiên bản Excel 2003, 2007) qui định hàm nào sẽ được dùng để tính toán trong subtotal

Ref1, ref2,...: là các vùng địa chỉ tham chiếu mà bạn muốn thực hiện phép tính trên đó.

Ghi chú:

 • Nếu có hàm subtotal khác lồng đặt tại các đối số ref1, ref2,… thì các hàm lồng này sẽ bị bỏ qua không được tính nhằm tránh trường hợp tính toán 2 lần.
 • Đối số function_num nếu từ 1 đến 11 thì hàm SUBTOTAL tính toán bao gồm cả các giá trị ẩn trong tập số liệu (hàng ẩn). Đối số function_num nếu từ 101 đến 111 thì hàm SUBTOTAL chỉ tính toán cho các giá trị không ẩn trong tập số liệu (bỏ qua các giá trị ẩn).
 • Hàm SUBTOTAL sẽ bỏ qua không tính toán tất cả các hàng bị ẩn bởi lệnh Filter (Auto Filter) không phụ thuộc vào đối số function_num được dùng.
 • Hàm SUBTOTAL được thiết kế để tính toán cho các cột số liệu theo chiều dọc, nó không được thiết kế để tính theo chiều ngang.
 • Hàm này chỉ tính toán cho dữ liệu 2-D do vậy nếu dữ liệu tham chiếu dạng 3-D (Ví dụ về tham chiếu 3-D: =SUM(Sheet2:Sheet13!B5) thì hàm SUBTOTAL báo lỗi #VALUE!.

Hàm excel thường dùng trong kế toán

 

Thong ke