Khái niệm kế toán quản trị?

04/02/2016 16:08

Kế toán quản trị là lĩnh vực chuyên môn của kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt là thực trạng về tài chính của doanh nghiệp; thông qua đó phục vụ công tác quản lý nội bộ và ra quyết định quản lý.

Trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng, thông tin của kế toán quản trị còn phục vụ việc kiểm soát và đánh giá doanh nghiệp đó.

Các thông tin kế toán quản trị cần phải nắm bắt bao gồm cả những thông tin về tài chính và các thông tin phi tài chính khác.

>> Khái niệm kế toán

>> Khái niệm kế toán tài chính

>> Khái niệm tài khoản kế toán

Kế toán quản trị là gì

Kế toán quản trị đưa ra tất cả các thông tin kinh tế đã được phân tích, đo lường xử lý và cung cấp cho ban lãnh đạo doanh nghiệp để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Hay nói cách khác kế toán quản trị giúp họ cân nhắc và quyết định lựa chọn ra một trong những phương án tốt nhất để đạt được hiệu quả kinh tế cao.

Kế toán quản trị đưa ra các quyết định: Doanh nghiệp cần phải sản xuất những sản phẩm nào? Phương thức sản xuất ra sao? Cách thức bán ra như thế nào? Giá cả hàng hoá? Cần nguồn nhân lực thế nào để thực hiện cho hiệu quả nhất?

- Các loại quyết định gồm có quyết định mang tính ngắn hạn và quyết định mang tính dài hạn.

Trong đó:

Các quyết định mang tính ngắn hạn sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề kinh tế trong thời kỳ ngắn.
VD: Các thời điểm nào thì doanh nghiệp bán hàng hoá cho lợi nhuận cao, thời điểm nào thì doanh nghiệp nên hạn chế nhập hàng vào.

Các quyết định mang tính dài hạn sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề và các bài toán kinh tế theo một chặng đường, thời kỳ dài?
VD: Khi doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường kinh doanh thì cần phải có kế hoạch và chiến lược lâu dài hoặc khi doanh nghiệp muốn đầu tư trang thiết bị máy móc lớn nhằm phát triển thêm quy mô.

 

Thong ke