Khái niệm tài khoản kế toán?

03/02/2016 16:47

Tài khoản kế toán là công cụ để phản ánh, phân loại và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt, nó tác động tới đối tượng ghi nhận của kế toán là dự vận động của các tài sản và nguồn vốn. Vậy nên, tất cả những biến đổi về nguồn vốn, về tài sản sẽ được thể hiện trong hệ thống tài khoản kế toán.

>> Khái niệm kế toán

>> Khái niệm kế toán quản trị

>> Khái niệm kế toán tài chính

Tài khoản kế toán là gì

Tài khoản kế toán được áp dụng cho các đơn vị kế toán nghiệp vụ thi hành án gồm các tài khoản  cấp 1, tài khoản cấp 2, trong Bảng Cân đối tài khoản và các tài khoản ngoài Bảng Cân đối tài khoản.

Các quy định được thực hiện cho từng quy mô doanh nghiệp khác nhau dựa trên đặc điểm sản xuất kinh danh,…. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì sẽ vận dụng hệ thống tài khoản kế toán phù hợp theo quy định của pháp luật, phải phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng đơn vị, nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.

Với những doanh nghiệp vừa và nhỏ có yêu cầu bổ sung thêm tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi Tài khoản cấp 1, cấp 2 trong hệ thống tài khoản kế toán do Bộ tài chính quy định về nội dung, tên, phương pháp hạch toán, ký hiệu, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù trước khi thực hiện phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ tài chính.

Theo quy định thì Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể mở thêm tài khoản cấp 2, cấp 3 đối với những tài khoản không có quy định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại Danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được quy định trong Quyết định này nhằm mục đích  phục vụ các yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà không phải đề nghị đến Bộ tài chính chấp thuận.

>> Xem thêm: Hệ thống tài khoản kế toán Và kỹ năng định khoản nhanh

 

Thong ke