Nguyên tắc xác định tỷ giá hối đoái

27/12/2016 17:07

Nguyên tắc xác định tỷ giá hối đoái 1

 

Nguyên tắc xác định tỷ giá hối đoái là gì? Trong quá trình hạch toán, khi có các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ thì kế toán phải quy đổi thành VNĐ theo các nguyên tắc sau:

          - Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ phải thực hiện bút toán ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính theo một đơn vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam, hoặc đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tại Điều 4 Thông tư 200/2014/TT-BTC về Chế độ kế toán doanh nghiệp. Trong đó việc quy đổi các ngoại tệ ra đơn vị tiền tệ chính thức để ghi sổ kế toán về nguyên tắc thì doanh nghiệp phải căn cứ vào TGGD thực tế của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc TGGD bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán.

          - Đồng thời doanh nghiệp phải theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán chi tiết các TK: Tiền mặt, TGNH, Tiền đang chuyển, Khoản phải thu khách hàng, Khoản phải trả người bán… cụ thể như sau:

+ Bên Nợ TK 1112, TK 1122: được quy đổi, được ghi sổ kế toán bằng Đồng Việt Nam hoặc đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán theo TGGD tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh

+ Bên Có TK 1112, TK 1122 (xuất quỹ, rút TGNH): được quy đổi, được ghi sổ kế toán bằng Đồng Việt Nam hoặc đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán theo một trong các phương pháp tính tỷ giá xuất: Lifo, Fifo, tỷ giá đích danh, tỷ giá bình quân gia quyền trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc nhất quán.

+ Bên Nợ TK 131, bên Có của các TK 331, TK 341 (ghi nhận các khoản vay, phải thu, phải trả bằng ngoại tệ): được quy đổi, được ghi sổ kế toán bằng Đồng Việt Nam hoặc đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán theo TGGD thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

+ Bên Có TK 131, bên Nợ của các TK 331, TK 341 (trả nợ hoặc thu hồi nợ có gốc ngoại tệ) thì được quy đổi, ghi sổ kế toán bằng Đồng Việt Nam hoặc đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán.

+ Đối với các TK thuộc loại như: TK 151, TK 152, TK 153, TK 156, TK 133, TK TK 211, TK 213, TK 333, TK loại 4,TK loại 5, TK loại 6, TK loại 7, TK loại 8sẽ được quy đổi, được ghi sổ kế toán bằng Đồng Việt Nam hoặc đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán theo TGGD thực tế hoặc TGGD bình quân liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh giao dịch.

+ Cuối năm tài chính doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo quy định trong Thông tư 179/2012/TT-BTC theo TGGD bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nạm công bố tại thời điểm lập bảng CĐKT cuối năm tài chính.

 

Thong ke