Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

22/05/2015 09:14

Nguyên tắc hạch toán
- Giá gốc hàng mua tính theo nguồn nhập, phải theo dõi, phản ánh riêng biệt trị giá mua và chi phí thu mua
- Tính giá trị của hàng hóa xuất kho thực hiện 1 trong 4 phương pháp:

+ Phương pháp giá đích danh
+ Phương pháp bình quân cuối kỳ
+ Phương pháp nhập trước, xuất trước 
+ Phương pháp nhập sau, xuất trước

- Chi phí thu mua trong kỳ tính cho hàng tiêu thụ trong kỳ và hàng tồn kho cuối kỳ. Tiêu thức phân bổ chi phí thu mua phải nhất quán
- Kế toán chi tiết hàng hóa thực hiện theo từng kho, từng loại , từng nhóm hàng hóa

1. Mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả

Bài đọc tham khảo chi tiết về: Công việc của kế toán công nợ
2. Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng


3. Kế toán mua hàng trên phần mềm kế toán

• Phân hệ kế toán mua hàng trên PMKT
• Quy trình xử lý kế toán mua hàng trên PMKT
• Thiết lập danh mục sử dụng trong quản lý mua hàng
• Các chứng từ đầu vào liên quan

4. Phân hệ kế toán mua hàng trên phần mềm kế toán


5. Quy trình xử lý kế toán mua hàng trên phần mềm kế toán


6. Thiết lập danh mục sử dụng trong quản lý mua hàng


- Các chứng từ đầu vào liên quan

+Hóa đơn GTGT do nhà cung cấp lập
+ Bảng kê mua hàng do Nhân viên lập
+ Phiếu Nhập kho
+ Các chứng từ phản ánh thanh toán công nợ
...

1 số hình ảnh chứng từ đàu vào liên quan:

 


- Nhập chứng từ vào phần mềm kế toán

+ Các bước tiến hành trước khi nhập chứng từ kế toán mua hàng vào PMKT
+ Thông tin cần nhập trên chứng từ kế toán mua hàng trong PMKT
+ Ví dụ về giao diện nhập chứng từ kế toán mua hàng trong PMKT

Các bước tiến hành trước khi nhập chứng từ vào PMKT
+ Chọn phân hệ có liên quan đến nghiệp vụ kế toán mua hàng
+ Chọn loại chứng từ cập nhật
+ Cập nhật chứng từ

- Thông tin cần nhập trên chứng từ trong PMKT

Mời bạn tham khảo khóa học thực hành: "kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ" sẽ giúp bạn hoàn thiện mọi kĩ năng và các nghiệp vụ kế toán mua hàng, bán hàng cơ bản quan trọng.nhất. 

Thong ke