Nêu những bước cho việc tập hợp chi phí sản xuất

19/12/2016 17:19

1.Cách thức định khoản chi phí sản xuất

- Cách thức định khoản chi phí sản xuất là 1 cách thức hay hệ thống các phương pháp được sử dụng để tập hợp và phân loại các chi phí. Về căn bản, cách thức hạch toán chi phí sản xuất bao gồm những phương pháp định khoản chi phí theo sản phẩm, theo đơn đặt hàng, theo công đoạn kỹ thuật, theo phân xưởng, theo nhóm sản xuất,..

- Nội dung chủ yếu của các cách thức định khoản chi phí sản xuất là kế toán mở thẻ (hoặc sổ) chi tiết định khoản chi phí sản xuất theo từng đối tượng đã xác định, phản ánh những chi phí theo từng đối tượng. Mỗi cách thức hạch toan chi phí ứng với 1 loại đối tượng hạch toán chi phí nên tên gọi của phương pháp này biểu hiện đối tượng mà nó cần tập hợp và phân loại chi phí.

- Chi phí sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp bao gồm nhiều loại với thuộc tính và nội dung khác nhau, cách thức hạch toán và tính nhập chi phí vào giá thành sản phẩm cũng khác nhau.

- Lúc phát sinh, trước tiên chi phí sản xuất được biểu hiện theo chi phí rồi mới được biểu hiện thành những khoản mục chi phí SXKD.

2.Quy trình hạch toán chi phí sản xuất

- Việc tập hợpchi phí sản xuất phải được tiến hành theo một trật tự hợp lý, khoa học thì mới có thể tính giá thành sản phẩm 1 cách thức chính xác , kịp thời được. Trình tự bày phụ thuộc vào đặc điểm sản xuất của từng chuyên ngành nghề, từng Công ty, vào mối quan hệ giứa các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Tổ chức, vào trình độ công tác điều hành và hạch toán,… bên cạnh đó, có thể đại quát chung việc tập hợpchi phí sản xuất qua những bước sau:

  • Bước 1: tập hợp các chi phí căn bản có liên hệ trực tiếp cho từng đối tượng định khoản chi phí sản xuất đã lưạ chọn
  • Bước 2: tính toán và phân bổ lao vụ của các đơn vị quản lý SXKD phù trợ (SXKDPT) cho từng đối tượng sử dụng trên cơ sở khối lượng lao vụ chuyên dụng cho và giá thành đơn vị lao vụ
  • Bước 3: tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung cho các loại sản phẩm có liên quan
  • Bước 4: xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ tính ra tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm

=> Tùy theo cách thức định khoản hàng tồn kho ứng dụng trong Công ty mà nội dung, cách định khoản chi phí sản xuất có những đặc điểm khác nhau

Thong ke