CHứng từ kế toán là gì?

02/04/2015 21:06

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ để ghi sổ kế toán. Chứng từ kế toán gồm có 3 loại chính là : 

+ Chứng từ kế toán bắt buộc
+ Chứng từ kế toán hướng dẫn
+ Chứng từ điện tử

chứng từ kế toán
Những nội dung bắt buộc của một chứng từ kế toán

Một chứng từ kế toán có nhiều nội dung tuy nhiên bắt buộc phải có 7 nội dung cơ bản trọng tâm sau đây:

- Tên gọi và số hiệu của chứng từ
- Ngày, tháng, năm lập chứng từ
- Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán
- Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán
- Nội dung nghiệp vụ phát sinh ra chứng từ
- Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ
 - Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ. Đây là một nội dung rất quan trọng trong chứng từ kế toán mà chúng tôi đã có bài viết riêng nói về chữ ký.


Vai trò của chứng từ kế toán

- Là khởi điểm của tổ chức công tác kế toán và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ của một đơn vị
- Là căn cứ để kế toán ghi sổ nghiệp vụ phát sinh vào hệ thống
- Là bằng chứng để chứng minh tính hợp pháp, hợp lý của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở đơn vị
- Là bằng chứng để các đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật trong các vụ kiện tụng, tranh chấp.

Theo tính chất pháp lý

Chứng từ bắt buộc: là những chứng từ Nhà nước tiêu chuẩn hoá về quy cách, biểu mẫu, chỉ tiêu phản ánh trong chứng từ, mục đích và phương pháp lập chứng từ. Loại chứng từ kế toán bắt buộc được áp dụng thống nhất cho các lĩnh vực kinh tế và các DN thuộc các thành phần kinh tế. Gồm có:
- Phiếu thu
- Phiếu chi
- Biên lai thu tiền
- Hóa đơn GTGT
- Hóa đơn bán hàng thông thường
- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
- Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý
- Hóa đơn dịch vụ cho thuê tài chính
- Bảng kê thu mua hàng hoá mua vào không có hoá đơn

 

Thong ke