Sự giống và khác nhau giữa thuế Giá trị gia tăng với thuế doanh thu

28/01/2016 10:23

Thuế doanh thu là một loại thuế thu vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Thuế doanh thu mang tính chất của một loại thuế gián thu, một yếu tố cấu thành trong giá bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ nhằm động viên sự đóng góp của người tiêu dùng và ngân sách Nhà nước.


- Giống nhau: Hai loại thuế GTGTthuế doanh thu đều là thuế gián thu - thuế đánh vào người tiêu dùng hàng hoá hoặc được cung ứng dịch vụ, thuế này do người sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp cho ngân sách Nhà nước nhưng thực chất người tiêu dùng là người chịu thuế, nhà doanh nghiệp đóng vai trò là người thu hộ thuế cho Nhà nước, họ đã cộng số thuế gián thu phải nộp vào giá bán sản phẩm hoặc dịch vụ để người tiêu dùng trả nên họ phải nộp đầy đủ số thuế thu hộ này vào ngân sách Nhà nước.

- Khác nhau:

+ Thuế GTGT chỉ tính trên phần giá trị tăng thêm của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ ở từng khâu.

 Còn thuế doanh thu tính trên toàn bộ doanh thu của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ qua mỗi lần lân chuyển từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

+  Thuế GTGT có khấu trừ thuếởcác  giai đoạn  trước  còn  thuếdoanh thu thìkhông.

+  Thuế GTGT thu đối với từng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ không phụ thuộc vào sự tổ chức và phân chia các chu trình kinh tế. Còn thuế doanh thu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ càng qua nhiều công đoạn sản xuất, lưu thông thì thuế mà người tiêu dùng phải  chịu càng cao.

+ Thuế GTGT thường có ít thuế suất hơn nên việc thực hiện đơn giản hơn

Mời các bạn tham khảo khóa học: học thực hành kế toán thuế

Thong ke