Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

23/07/2015 10:09

I/ HỒ SƠ KÊ KHAI

- Trường hợp người nộp thuế xác định được doanh thu và chi phí thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế thì thực hiện khai thuế TNDN tạm tính theo quý theo mẫu 01A/TNDN

- Trường hợp người nộp thuế xác định được doanh thu thực tế phát sinh nhưng không kê khai được chi phí thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế thì thực hiện khai thuế TNDN tạm nộp quý theo mẫu 01B/TNDN

Trường hợp người nộp thuế thường xuyên có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoài việc kê khai Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý (Mẫu số: 01A/TNDN hoặc mẫu số 01B/TNDN) người nộp thuế còn phải khai và gửi kèm Phụ lục: Doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo mẫu 01-1/TNDN.

Người nộp thuế không phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản hoặc trong kỳ đã kê khai nộp thuế TNDN theo từng lần phát sinh ( mẫu 09/TNDN) thì không lập phụ lục 01- 1/TNDN

Trường hợp người nộp thuế có các cơ sở sản xuất trực thuộc hạch tóan phụ thuộc ở khác Tỉnh, TP với nơi đóng trụ sở chính thì kê khai thêm Biểu thuế TNDN tính nộp của doanh nghiệp có các cơ sở hạch tóan phụ thuộc (mẫu 07/TNDN)

Bài viết đọc thêm: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

 II/ HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1- Tờ khai thuế TNDN tạm tính - Mẫu 01A/TNDN

- Chỉ tiêu [10] - Doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ là tổng doanh thu thực tế phát sinh chưa có thuế GTGT của HHDV bán ra 3 tháng trong kỳ tính thuế, bao gồm:

+ Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ,

+ Doanh thu hoạt động tài chính và

+ Thu nhập khác Số liệu này được xác định bằng số phát sinh bên Nợ TK 511, 512, 515, 711/Có TK 911

VÍ DỤ

1- Tờ khai thuế TNDN tạm tính - Mẫu 01A/TNDN

Xác định doanh thu thực tế phát sinh một số trường hợp cụ thể:

+ Đối với các CSKD làm đại lý bán hàng hưởng hoa hồng, doanh thu thực tế phát sinh là doanh thu theo các tờ khai thuế GTGT trừ đi (-) giá trị của hàng bán đại lý.

+ CSKD xuất điều chuyển hàng hoá cho các đơn vị trực thuộc để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau..., nếu sử dụng hoá đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau thì doanh thu thực tế phát sinh không tính phần doanh thu điều chuyển nội bộ. 
+ CSKD không có các đơn vị hạch toán phụ thuộc, doanh thu thực tế phát sinh được xác định theo doanh thu trên Tờ khai thuế GTGT các tháng trong quý của CSKD.

+ CSKD có các xí nghiệp, chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc báo sổ, thì doanh thu thực tế phát sinh là toàn bộ doanh thu trong quý của cả CSKD chính và doanh thu của các đơn vị, chi nhánh phụ thuộc
 

 - Chỉ tiêu [11] – Chi phí thực tế phát sinh trong kỳ là toàn bộ các khoản chi phí hợp lý thực tế phát sinh liên quan đến doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế

. Chỉ tiêu này bao gồm:

+ Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

+ Chi phí hoạt động tài chính và

+ Các khoản chi phí khác.

Số liệu này được xác định bằng số phát sinh bên Có TK 632, 641, 642, 635, 811/ Nợ TK 911

- Chỉ tiêu [12] - Lợi nhuận phát sinh trong kỳ được xác định bằng doanh thu thực tế phát sinh trong quý trừ đi (-) chi phí thực tế phát sinh trong quý, cụ thể:

Chỉ tiêu [12] = Chỉ tiêu [10] - Chỉ tiêu [11].

2-Tờ khai thuế TNDN tạm tính - Mẫu 01B/TNDN

- Chỉ tiêu [10] - Doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ được xác định như chỉ tiêu [10] của Mẫu số 01A/TNDN nêu trên.

- Chỉ tiêu [11] - Doanh thu thực tế theo thuế suất chung là tổng doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế của các hoạt động chịu thuế suất thuế TNDN chung.

- Chỉ tiêu [12] - Doanh thu của dự án theo thuế suất ưu đãi là tổng doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế của các dự án đủ điều kiện được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi. 
- Chỉ tiêu [13] - Tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu

+ Tổng thu nhập chịu thuế TNDN: Căn cứ trên Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước, cơ sở kinh doanh xác định tổng thu nhập chịu thuế TNDN bằng tổng thu nhập chịu thuế TNDN chưa trừ chuyển lỗ.

+ Tổng doanh thu: số liệu để tính chỉ tiêu này được lấy từ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước và được xác định bằng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ trừ đi (-) các khoản giảm trừ doanh thu cộng với (+) doanh thu hoạt động tài chính cộng với (+) thu nhập khác.

Mời bạn tham khảo khóa học thực hành kế toán thuế để được trang bị các thông tin về quy đinh hiện hành đối với việc kê khai thuế tại doanh nghiệp. Ghi nhận đầy đủ đối với các hóa đơn GTGT, kê khai hợp lý thuế GTGT hàng tháng, thuế TNCN và TNDN hàng quý và hàng năm, xử lý tốt các tình huống phát sinh thực tế và bất thường với cơ quan thuế và cơ quan chức năng liên quan

Thong ke