Những khoản không được trừ lúc quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (phần 2)

31/03/2017 16:38

8 - Chi thưởng sáng kiến, cải tiến

DN ko có quy chế quy định cụ thể về việc chi thưởng sáng kiến, cải tiến, ko có hội đồng nghiệm thu sáng kiến, cải tiến.

9 - Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép ko đúng theo quy định của Bộ Luật lao động.

Không có tất cả hóa đơn, chứng từ.

Thực hiện không đúng theo quy chế vốn đầu tư hoặc quy chế nội bộ của Công ty lúc khoán tiền di chuyển, tiền ở, phụ cấp cho công nhân đi công tác.

10 - Các khoản chi được trừ nhưng chi không đúng đối tượng, ko đúng mục đích hoặc mức chi vượt quá quy định.

Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp nghề cũ không còn phù hợp phải chuyển đổi sang nghề khác theo quy hoạch tăng trưởng của DN.

Chi phí tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho giảng viên dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do Cty DN và quản lý.

Chi phí Công ty khám sức khoẻ thêm trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, kinh niên hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên.

Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ 2.

Phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong tình huống vì lý do khách quan người lao động nữ không nghỉ sau lúc sinh con, nghỉ cho con bú mà ở lại làm việc cho Cty được trả theo chế độ hiện hành; kể cả tình huống trả lương theo sản phẩm mà lao động nữ vẫn làm việc trong thời gian không nghỉ theo chế độ.

Các khoản chi thêm cho người dân tộc thiểu số.

11 - Chi trả tiền điện, tiền nước với các DN thuê địa điểm sản xuất kinh doanh; chủ cho thuê trực tiếp ký hợp đồng cung cấp điện, nước với nhà cung cấp

DN chi trả trực tiếp cho đơn vị cung cấp mà không có hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh.

DN trả tiền tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm SXKD không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm SXKD phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh.

12 - Trích, lập và sử dụng những khoản dự phòng ko theo đúng hướng dẫn của Bộ tài chính về trích lập dự phòng

Áp dụng đối với dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất những khoản đầu tư nguồn vốn, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, dự án xây lắp và dự phòng rủi ro nghề nghiệp của Công ty thẩm định giá, Tổ chức cung cấp DV kiểm toán độc lập.

13 - Những khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ mà đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ chưa chi hoặc chi không hết.

Những khoản trích trước bao gồm: trích trước về sửa chữa to Tài sản cố định theo chu kỳ, những khoản trích trước đối với hoạt động đã tính doanh thu nhưng còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng (kể cả trường hợp Tổ chức có hoạt động cho thuê tài sản, hoạt động kinh doanh DV trong nhiều năm nhưng có thu tiền trước của khách hàng và đã tính tất cả vào doanh thu của năm thu tiền) và những khoản trích trước khác.

14 - Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái

Do đánh giá lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ (trừ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế).

15 - Chi tài trợ cho giáo dục (bao gồm cả chi tài trợ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp)

Chi ko đúng đối tượng hoặc chi mà không có giấy tờ xác hạch toán tài trợ.

16 - Chi tài trợ cho y tế

Chi không đúng đối tượng sau: tài trợ cho những cơ sở y tế được thành lập theo quy định luật pháp về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong những bệnh Trung tâm, Viện y tế đó; tài trợ trang bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh Học viện, Học viện y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, Doanh nghiệp có chức năng huy động tài trợ theo quy định của luật pháp.

Chi mà ko có giấy tờ xác hạch toán tài trợ.

17 - Chi tài trợ làm nhà cho người nghèo

Chi ko đúng đối tượng là hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết theo quy định của luật pháp không có giấy tờ xác hạch toán tài trợ.

18 - Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vượt mức thực tế phát sinh của năm.

19 - Những khoản chi của hoạt động SXKD bảo hiểm, kinh doanh xổ số, kinh doanh chứng khoán và một số hoạt động sản xuất và kinh doanh đặc thù khác ko thực hiện đúng theo văn bản chỉ dẫn riêng của Bộ tài chính.

20 - Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai không đúng đối tượng hoặc không có giấy tờ xác hạch toán tài trợ.

 

Thong ke