Những khoản không được trừ khi quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (phần 1)

30/03/2017 17:42

 

Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có rất nhiều loại chi phí nhưng ko phải chi phí nào cũng được coi là hợp lý để khấu trừ khi thực hiện quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp

 

1 - Loại chi phí không được trừ

 

Khoản chi không đáp ứng các điều kiện để được trừ lúc tính thuế Thu nhập doanh nghiệp như sau:

- Thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động SXKD của Tổ chức

- Có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

- Khoản chi nếu như có hoá đơn mua hàng hoá, DV từng lần có trị giá từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) lúc trả tiền phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

 

2 - Chi phí khấu hao TSCĐ

 

Tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, DV.

Tài sản cố định ko có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của Tổ chức (trừ Tài sản cố định thuê mua tài chính).

Tài sản cố định ko được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của Công ty theo chế độ quản lý Tài sản cố định và định khoản kế toán hiện hành.

Phần trích khấu hao vượt mức quy định về trích khấu hao Tài sản cố định.

Khấu hao đối với TSCĐ đã khấu hao hết trị giá.

 

3 - Chi vật liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý.

 

Phần chi vượt định mức tiêu hao vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đối với một số nguyên liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức.

 

4 - Chi phí của Tổ chức mua hàng hóa, DV (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, DV mua vào) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ trả tiền cho người bán hàng, cung cấp DV

 

Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra.

Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công ko kinh doanh trực tiếp bán ra.

Mua nhà, đá, cát, sỏi của hộ, tư nhân tự khai thác trực tiếp bán ra.

Mua phế liệu của người trực tiếp thu gom.

Mua tài sản, DV của hộ, cá nhân ko kinh doanh trực tiếp bán ra.

Mua hàng hóa, DV của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia nâng cao (100 triệu đồng/năm).

 

5 - Chi tiền thuê tài sản của tư nhân không có đầy đủ giấy tờ, chứng từ

 

Cty thuê tài sản của tư nhân nhưng không có hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

Doanh nghiệp thuê tài sản của tư nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận Cty nộp thuế thay cho tư nhân nhưng ko có hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

6 - Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động

 

Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho công nhân (NLĐ) Công ty đã hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc ko có chứng từ thanh toán theo quy định của luật pháp.

Những khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho NLĐ ko được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại 1 trong các giấy tờ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế nguồn vốn của Công ty, Tổng Công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do chủ toạ Hội đồng quản trị, giám đốc điều hành, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng Công ty.

Chi tiền lương, tiền công và những khoản phụ cấp phải trả cho NLĐ nhưng hết thời hạn nộp giấy tờ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ tình huống Doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề. Mức dự phòng hàng năm do Công ty quyết định nhưng ko quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.

Tiền lương, tiền công của chủ DN tư nhân, chủ Cty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (do 1 cá nhân làm chủ); thù lao trả cho những sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà các người này ko trực tiếp tham dự điều hành sản xuất, kinh doanh.

 

7 - Chi trang phục

 

Chi bằng hiện vật cho công nhân không có hóa đơn, chứng từ.

Chi bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

 

Thong ke