Phương pháp tính thuế TNDN với cty kê khai theo phương pháp khấu trừ

17/11/2016 13:47

 

Bí quyết tính thuế THU NHẬP DOANH NGHIỆP phải nộp được xác định như sau:

Thuế THU NHẬP DOANH NGHIỆP phải nộp = Thu nhập tính thuế (TNTT) x thuế suất thuế TNDN

- Nếu như công ty có trích lập quỹ KH&CN thì tính như sau:

Thuế THU NHẬP DOANH NGHIỆP phải nộp = (Thu nhập tính thuế (TNTT) - Phần trích lập quỹ KH&CN) x TS thuế TNDN

Trong đó:

I. Kế toán viên xác định Thu nhập tính thuế (TNTT) TNDN như thế nào?

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế (TNCT)- (Thu nhập miễn thuế + các khoản lỗ được kết chuyển)

- Thu nhập chịu thuế: Là tổng thu nhập của toàn bộ các hoạt động kinh doanh như: Hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.

- Các khoản lỗ được kết chuyển: Trường hợp nếu có hoạt động sản xuất và kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào Thu nhập chịu thuế của Tất cả hoạt động kinh doanh có thu nhập do tổ chức tự chọn lựa. Phần thu nhập còn lại sau lúc bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế THU NHẬP DOANH NGHIỆP của hoạt động SXKD còn thu nhập.

Trong đó:

Thu nhập chịu thuếđược xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế (TNCT)= (Doanh thu - Chi phí được trừ) + các khoản thu nhập khác

- Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Là hầu hết tiền bán hàng, gia công, dịch vụ gồm cả trợ giá, phụ trội mà DN thừa hưởng ko phân biệt đã thu hay chưa thu tiền.

- Trường hợp ngày 17 tháng 11 năm 2016 cty kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Là doanh thu không có thuế GTGT.

- Nếu như doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo cách thức trực tiếp: Là doanh thu gồm cả thuế GTGT.

II. Thuế suất thuế THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Trước 2016:

- TS 20% áp dụng cho những công ty có tổng doanh thu của năm trước liền kề < 20 tỷ đồng.

- Thuế suất 22% vận dụng cho các DN ko thuộc đối tượng vận dụng Thuế suất 20%. (Nhưng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 sẽ áp dụng Thuế suất 20%)

Chú ý: các cty mới xây dựng thương hiệu thì kê khai tạm tính quý theo TS 22%. chấm dứt Năm tài chính nếu như Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế THU NHẬP DOANH NGHIỆP theo Thuế suất 20%.

Từ ngày 1/1/2016 >>>

- Tất cả những công ty đang ứng dụng TS 20 và 22% sẽ chuyển sang vận dụng mức thuế là 20%.

Thong ke