Trình bày cách điền vào những cột chỉ tiêu trên bản Thuyết minh BCTC

01/04/2017 17:36

 

Thuyết minh BCTC là 1 bản thảo công phu nhất, là một bộ phận không thể tách rời của báo cáo tài chính năm, các số liệu được phản ảnh đầy đủ, chính xác chi tiết trên bảng Cân đối Tài Khoản, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, Cân đối kế toán.

 

Các chi tiêu trong bảng thương mại báo cáo tài chính được ghi chi tiết về đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp: Hình thức sở hữu, lĩnh vực kinh doanh, tổng số công nhân viên và người lao động; những chính sách kế toán được Công ty ứng dụng tại Công ty như: Kỳ kế toán năm: 01/01/2016 chấm dứt vào ngày 31/12/2016, Đơn vị sử dụng tiền tệ- đối với Doanh nghiệp XNK bạn chọn: Đa ngoại tệ (hoặc cả hai); Đối với DN lớn sử dụng TT 200, Công ty vừa và nhỏ áp dụng TT 133 (được vận dụng từ ngày 01/01/2017); Hình thức kế toán áp dụng theo NKC hoặc Chứng từ ghi sổ; cách hạch toán kế toán hàng tồn kho: Chọn Kê khai thường xuyên , kiểm kê định kỳ; cách tính khấu hao TSCĐ: phần này DN phải đăng ký cách với cơ quan thuế ngay sau khi đưa TSCĐ vào trích trong năm. v.vv.

 

Kế toán thường diễn giải lại Bảng cân đối kế toán, NKC, các bảng liên quan thông qua các chỉ tiêu từ 01-12 của bảng Thuyết minh BCTC như sau:

 

01-Tiền và các khoản tương đương tiền

 

Phản ảnh những số dư đầu năm và cuối năm

 

02 - Hàng tồn kho

 

Trong năm nếu như phát sinh hàng tồn kho của Tài Khoản nào thì sẽ phản ánh TK đó, còn lại để = 0. Phần này bạn cần thể hiện rõ số tồn kho đầu năm và cuối năm, vì điều đó sẽ nói lên rằng trong năm mới này bạn đã thu hồi được là bao nhiêu, năm trước đã lập dự phòng HTK hay chưa?

 

03-Tình hình tănggiảm TSCĐ hữu hình

 

Căn cứ vào bảng trích phân bổ Khấu hao Tài sản cố định lấy chi tiết cho từng bộ phận như: Nhà cửa, vật kiến trúc; Máy móc thiết bị; phương tiện vận tải; v.v.TSCĐ hữu hình khác; Phần mua sắm và giảm trong năm bạn nên lấy từ nhật ký chung vì nếu lấy từ Bảng cân đối số phát sinh và bảng cân đối TK thì bảng đó chỉ phản ánh số tổng cộng.

 

04- Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình

 

Tương tự như tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình

 

05-Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác

 

Trong năm bạn cần tìm hiểu chi tiết các khoản ngắn hạn và dài hạn. Nếu ko phát sinh để =0.

 

06-Thuế và các khoản nộp Nhà nước

 

Phát sinh toàn bộ các khoản thuế như 3331, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339 v.v. Cần nhập chi tiết vì bảng thuyết minh và diễn giải để cho người khác cũng hiểu. bạn cần kê khai số đã nộp và phải nộp vào đây, vì phần này sẽ được những cơ quan thuế theo dõi và rà soát trước tiên.

 

07-Tình hình tăng, giảm tài chính chủ sở hữu

 

Trong năm phát sinh những khoản vốn do chủ sở hữu tại Tổ chức hoặc các Công ty khác đầu cơ, thặng dư vốn cổ phần cần chi tiết số tăngvà giảm trong năm theo dư đầu kỳ và cuối kỳ (nếu có). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm trước, số tăng giảm và cuối năm, chênh lệch tỷ giá nếu như có.

 

08->09-Chi tiết doanh thu và thu nhập và Điều chỉnh các khoản tăng giảm Thu nhập chịu thuế TNCT TNDN

 

Phần này những bảng lấy dữ liệu từ bảng Báo cáo kết quả kinh doanh.

 

10-Chi phí sản xuất kinh doanh theo nhân tố

 

Phản ảnh chi phí NVL, chi phí nhân lực, chi phí KH Tài sản cố định, DV mua ngoài, chi phí khác bằng tiền v.v. Đối với DN sản xuất và Xây lắp chọn lựa những chỉ tiêu 621, 622, 627, 623, 641, 642, còn đối với Tổ chức thương mại là 641, 642

 

11-Thông tin về những thương lượng ko bằng tiền phát sinh trong năm báo cáo

 

Đó là viêc mua tài sản bằng cách nhận những khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua những nghiệp vụ kinh tế cho thuê, chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.

12-Các khoản tiền và tương đương tiền Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng (nếu có).

 

Về những khoản liên quan về Nợ tiền hàng (Nợ xấu), năm trước Doanh nghiệp đã có kế hoạch trả nợ và thu hồi các khoản nợ chưa? nếu vượt định mức nợ quá hạn các bên cần có công văn khác với nhau để ký hợp đồng, hoặc liên hệ đến Tòa án dân sự nếu 1 trong các đối tác kia không chịu trả tiền.

 

 

Chúc bạn hoàn tất tốt công việc của mình 1 cách lý tưởng và có một bản Thuyết minh BCTC thật đẹp.

 

Thong ke